นักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี น.ส.ปรียาพร หนูเทศ น.ส.เปรมฤทัย คำชาลี น.ส.สุรภา เลิศไพรัช และ น.ส.นงณภัทร โชติชนกพาณี ชั้น ม. 5/3 ทีม DDN GG ONE คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน The 2015 World Bond Robot Contest กลุ่ม Robot King GreenMech High School and Vocational School Division ณ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2558

นำทีมโดย ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี รศ.ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และครูปิ่น ช่างทอง / ครูเกรียงไกร ศรีรักษา / ครูธัญพิมล อาภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์Add comment


Security code
Refresh