การประกวด The Best Bio Gang Contest เป็นการประกวดการบันทึกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน จัดโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ปีนี้เป็นการประกวดครั้งที่ 3 แล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ผลการประกวดปรากฏว่า โรงเรียนดัดดรุณี ได้รับรางวัลชมเชยประเภทโรงเรียน เงินสนับสนุนการศึกษา 5,000 บาท และนางสาวพิมพ์ชนก โฮว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดัดดรุณี ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบุคคล ทุนการศึกษา 5,000 บาท และได้รับสิทธิ์เข้าค่ายที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [ ประกาศผลรางวัล ]

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ชื่อย่อ “สพภ.” ชื่อภาษาอังกฤษ “ Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) : BEDO ” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต่อคณะรัฐมนตรี เก็บรวบรวมและจัดทำบัญชีรายการพืช สัตว์และจุลินทรีย์ที่มีแหล่งกำเนิดหรือพบได้ในประเทศ รวมทั้งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูล และดูแลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เผยแพร่องค์ความรู้ และการให้บริการการเข้าถึง และใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น การจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชน และท้องถิ่นตามกฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว และเป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการดำเนินการของ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

สพภ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับประเทศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเห็นสมควรที่จะสร้างให้เกิดเป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Communication Network) ขึ้น โดยให้เยาวชนที่อยู่ในชุมชนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านทางเครือข่าย Internet โครงการ Bio Gang และเว็บไซต์ชื่อ http://www.biogang.net จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชนใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและบันทึกข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง สพภ. จะนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการการนำทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและชุมชนในระยะยาว โดยเยาวชนที่เป็นสมาชิก Bio Gang จะร่วมปฏิบัติตามบัญญัติ 5 ประการของ Bio Gang ซึ่งประกอบด้วย (1) ช่วยบันทึกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน (2) ทำการค้นหาผู้รู้ในชุมชนและบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้รู้นั้น (3) ชวนเพื่อนมาร่วมเป็นสมาชิก Bio Gang (Member get Member) (4) พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนต่างถิ่น 4 ภาค และ (5) นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกกลับคืนสู่ชุมชนของตนเอง สมาชิกมีหลายประเภท เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ชมรม/สมาคมอนุรักษ์ด้านธรรมชาติ เครือข่ายเกษตรกร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มอื่นๆ หัวหลักที่ให้สมาชิกร่วมกันบันทึกประกอบ 4 หัวข้อ คือ Biodiversity : ความหลากหลายทางชีวภาพ Expert : ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น Product : ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ Ecotourism : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ก่อนที่โรงเรียนและนักเรียนของเราจะได้รับรางวัลครั้งที่ ได้จัดให้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมในกิจกรรม The Best Bio Gang Contest # 3 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา [คลิ้ก...] จากการได้รับรางวัลครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนและนักเรียนที่เสาะแสวงหาข้อมูลและสร้างเครือข่ายความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพของจังหวัดฉะเชิงเทราได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะเข้าร่วมโครงการเป็นปีแรกเท่านั้น

 

รายละเอียดโครงการ

Add comment


Security code
Refresh