นางสาวเกษิณี เกตุเลขา นักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี รับโล่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ได้รับรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง "การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาลสด" ศึกษาและทดลองโดยนางสาวเกษิณี เกตุเลขา นางสาวศรีวรรณา ศัลยกำธร นาวสาวรัตนา มังกรแก้ว และนาวสาวกฤษณา ธะยะจำนงค์ ครูที่ปรึกษาประกอบด้วยครูปิ่น ช่างทอง ครูนิรุจน์ ศรีเกษม และครูนิตยา ตันติกุล โรงเรียนดัดดรุณี จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 29 จัดเมื่อวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2546 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Add comment


Security code
Refresh