การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ โครงการ Intel Teach"แผนสร้างสรรค์ ครูสร้างชาติสู่การศึกษาแบบยั่งยืน"จัดโดยบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จัดการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 เพื่อส่งเสริมให้ครูนำทักษะและความรู้ด้านการบูรณาการไอซีทีเข้าสู่การเรียน การสอน การใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะความคิดขั้นสูง ไปใช้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

ลักษณะของการประกวดและประเภทของการแข่งขัน การประกวดแบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้น โดยเน้นแผนจัดการเรียนการสอน ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แผนจัดการเรียนการสอนที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าวนั้นต้องนำไปใช้ในห้องเรียนและบูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอนกับนักเรียนได้จริง ดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 ปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

คุณสมบัติของผู้ส่งแผนจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดเป็นครูที่ผ่านการอบรม โครงการ Intel® Teach ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2546-2553 ครูสอนระดับช่วงชั้นที่ 1- ช่วงชั้นที่ 4 ครูในสังกัด สพฐ. สช. และ กทม. โดยมีเงื่อนไขการส่งแผนจัดการเรียนการสอนที่ครูสร้างสรรค์แผนฯ ด้วยแม่แบบแผนจัดการเรียนการสอน ของโครงการ Intel® Teach ซึ่งต้องเป็นแผนที่นำไปใช้จริงในห้องเรียนเท่านั้น ครู 1 คน สามารถส่งได้ 1 แผนเท่านั้น
จัดเตรียมแผนจัดการเรียนรู้และ สื่อ หรือ ผลงานจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ (ถ้ามี) สำหรับพิจารณาในแต่ละรอบ มีสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการประกวดในรอบคัดเลือก ประกอบด้วยการส่งใบสมัครและแผนจัดการเรียนการสอน (ในรูปแผ่นวีซีดี) รอบสัมภาษณ์ระดับภูมิภาค ผู้เข้าประกวดเดินทางมาแสดงผลงานด้วยตนเองพร้อมด้วยจัดเตรียมสื่อเพื่อนำเสนอแผน ด้วยสื่อมัลติมีเดียวิดีทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
ผลงานที่เกิดจากการนำไปใช้จริงกับเด็กนักเรียน รูปภาพ หรือ วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องการนำไปใช้จริง และรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดเดินทางมาแสดงผลงานด้วยตนเอง พร้อมด้วยบอร์ดจัดแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและตัวอย่างผลงานที่นำไปใช้จริงกับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

หลักเกณฑ์การตัดสิน จะพิจาณาการบูรณาการการใช้ไอซีทีกับแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้ทักษะการคิดขั้นสูง การพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครูส่งผลงานมาที่หน่วยฝึกอบรมโครงการ Intel® Teach
บริษัท ดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 431/6 อาคารสาธรเพลส ชั้น 2 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ โครงการ Intel Teach ครั้งที่ 1 รับสมัครภายใน 17 กันยายน 2553 โครงการนี้ได้ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับครูกว่า 130,000 คนทั่วประเทศ โดยครูที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้ สามารถ นำเทคโนโลยีมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา สื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศผลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชาติ ซึ่งอินเทลร่วมกับ สพฐ. จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำทักษะและความรู้ด้านการบูรณาการไอซีทีเข้าสู่ การสอน ไปใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในและนอกห้องเรียน

ผลการตัดสินมี ดังนี่

ระดับช่วงชั้นที่ 1
รางวัลชมเชย
1 นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อยู่ โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา กรุงเทพ แผนการจัดการเรียนรู้ เคลื่อนไหวด้วยลีลา
2 นางสาวชุลีพร แหทอง โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ กรุงเทพ แผนการจัดการเรียนรู้ นม

ระดับช่วงชั้นที่ 2
รางวัลที่ 1
นางสาวกัญฐภา เต่าสุวรรณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพ แผนชื่อ rock'n roll project : ตำนานหินกลิ้ง
รางวัลที่ 2
นายภัทรพล ดีเดิน โรงเรียนกันตวรรณ จ.ปทุมธานี แผนชื่อของเก่าที่ใกล้สูญ
รางวัลที่ 3
นางสาวสินีนาถ ไชยทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ แผนชื่อสิ่งมหัศจรรย์รอบตัว
รางวัลชมเชย
1 นายนพดล ทุมเชื้อ โรงเรียนวัดลานนาบุญ จ.นนทบุรี แผนชื่อ รูปสี่เหลี่ยม
2 นางมัณฑนา สันติคุณากร โรงเรียนศุภวรรณ กรุงเทพ แผนชื่อ

ช่วงชั้นที่ 3
รางวัลที่ 1
นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ โรงเรียนน้ำพองศีกษา จ.ขอนแก่น แผนชื่อ ผลผลิตชุมชน ผลผลิตสร้างอาชีพ
รางวัลที่ 2
นายบัณฑิตย์ คงศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จ.นนทบุรี แผนชื่อหนังสือพิมพ์ในดวงใจ
รางวัลที่ 3
นางอรัญญา ไชยชนะ โรงเรียนเมืองอุบล จ.อุบลราชธานี แผนชื่อตามรอยลายไทย
รางวัลชมเชย
1 นางสาวปาณิศา รัตนโกศล โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี แผนชื่อ เรียนรู้การสร้างธุรกิจ
2 นางวิภา ศรีม่วงกลาง โรงเรียนบ้านท่าอ่าง จ.นครราชสีมา แผนชื่อ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

ช่วงชั้นที่ 4
รางวัลที่ 1
นางปิ่น ช่างทอง โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา แผนชื่อ บางปะกง ... สายใยแหล่งชีวิต
รางวัลที่ 2
นางสาวชนาธิป ปะทะดวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จ.ระยอง แผน ชื่อ สร้างสรรคโครงงานด้วยเทคโนโลยี
รางวัลที่ 3
นางกมลทิน พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ แผนชื่อขั้นตอนวิธี และผังงาน
รางวัลชมเชย
1 นางรัตนา สะสม โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร แผนชื่อ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับชีวิตประจำวัน
2 นายองอาจ พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ แผนชื่อ โครงสร้างภาษา visual c

Add comment


Security code
Refresh