นางปิ่น ช่างทอง (ธรรมธร)

สถานที่เกิด
     บ้านเลขที่ 73 หมู่ 4 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ปัจจุบัน
     บ้านเลขที่ 73/352/1 หมู่บ้านนฤมิตร 2 หมู่ที่ 8 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทา

การศึกษา
     ประถมศึกษา : โรงเรียนก้อนแก้วราษฎรบำรุง ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
     มัธยมศึกษา  : โรงเรียนดัดดรุณี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
     อุดมศึกษา    : ปริญญาตรี  : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พ.ศ. 2534
                           ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2559

การทำงานและรับราชการครู
     พ.ศ.2534-2537 นักวิทยาศาสตร์โครงการวิจัย ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
     17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ถึง มกราคม พ.ศ. 2538 ข้าราชการครู โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
     พ.ศ. 2538 - 2545 ข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
     พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน ข้าราชการครู โรงเรียนดัดดรุณี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

งานสอน
     วิชาชีววิทยา ระดับมัยมศึกษาตอนปลาย