ครูปิ่น ช่างทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.แะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พ.ศ. 2542-2545 ดังนี้

พ.ศ.2542

โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด 1 โครงงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” วันที่ 1 ธันวาคม 2542 โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ประสิทธิภาพของดินสอพองในการทำสีน้ำจากพืช ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 52 ภาคกลาง-ตะวันออก จ.ชลบุรี


พ.ศ.2543
ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 โครงงาน ผลการประกวด
   - ระดับประเทศ ไดรับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 โครงงาน และรางวัลชมเชย จำนวน 1 โครงงาน
   - ระดับภาคตะวันกลาง-ภาคออก ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 3 โครงงาน รางวัลที่ 3 จำนวน 1 โครงงาน และรางวัลชมเชย จำนวน 1 โครงงาน
   - ระดับจังหวัด ได้่รับรางวัลที่ 1 จำนวน 2 โครงงาน และรางวัลที่ 2 จำนวน 2 โครงงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง-ตะวันออก ครั้งที่ 52 ณ ร.ร.ชลราษฎร์อำรุง จ.ชลบุรี วันที่ 28-30 มกราคม 2543 ผลการประกวด ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ประสิทธิภาพของดินสอพองในการทำสีน้ำจากพืช

งานมหกรรมการศึกษาปี 2543 (EF 2000) จัดโดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี วันที่ 17-19 มีนาคม 2543 ผลการประกวด ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ประสิทธิภาพของดินสอพองในการทำสีน้ำจากพืช

โครงการยุวชนคนรักน้ำ…สู่ stockholm Water Prize 2000 จัดโดยบริษัท จัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (East Water) ร่วมกับ สสวท. วันที่ 1 กรกฎาคม 2543 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การใช้ไรแดง (Moina macrocopa) ประเมินคุณภาพน้ำ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 17 วันที่ 15-18 สิงหาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ผลการประกวด
    - รางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ประสิทธิภาพของดินสอพองในการทำสีน้ำจากพืช
    - รางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การใช้มังคุดและหว้าตรวจสารฟอกขาวในถั่วงอก
    - รางวัลที่ 1 ประเภทการแก้ปัญหาทางการเกษตร มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ผลของการตัดกิ่ง ความลึก และมุมเอนในวัสดุเพาะที่มีต่อการเจริญเติบโตของกิ่งชำชะอม
    - รางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เทคโนโลยีสะอาดในการทำชุดทดสอบฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนอาหาร

งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท. 26) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์กรุงเทพฯ วันที่18-20 ตุลาคม 2543 เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 3 โครงงาน ดังนี้
    - ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ประสิทธิภาพของดินสอพองในการทำสีน้ำจากพืช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ไปร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน The 2001 Intel International Science and Engineering Fair (ISEF 2001) รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา
    - ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การใช้มังคุดและหว้าตรวจสารฟอกขาวในถั่วงอก ได้รับรางวัลที่ 3    ประเภทการแก้ปัญหาทางการเกษตร มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ผลของการตัดกิ่ง ความลึก และมุมเอนในวัสดุเพาะที่มีต่อการเจริญเติบโตของกิ่งชำชะอม ได้รับรางวัลที่ 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ. ฉะเชิงเทรา วันที่ 22 ธันวาคม 2543 ผลการประกวด
    - รางวัลที่ 1 ประเภทการแก้ปัญหาการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การศึกษาวิธีเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงไรน้ำ เป็นตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 53 ณ จังหวัดสมุทรสาคร
    - รางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ประสิทธิภาพของพืชในการตรวจสารพิษปลอมปนในอาหาร เป็นตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 53 ณ จังหวัดสมุทรสาคร
    - รางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ศึกษาการใช้เห็บประเมินความชุกชุมของสัตว์ป่า
    - รางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป เรื่อง การศึกษาไซยาไนด์ในพืช
    - รางวัลที่ 3 ประเภทการแก้ปัญหาการเกษตร มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การเพาะเมล็ดพืชประหยัดน้ำ

พ.ศ. 2544
ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 โครงงาน มีโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่สหรัฐอเมริกา 1 เรื่อง และประกวดเรียงความวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง ผลการประกวด
   ระดับประเทศ
   - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 โครงงาน
   - รางวัลชมเชย จำนวน 3 โครงงาน
   ระดับภาคกลาง-ตะวันออก
    - รางวัลที่ 1 จำนวน 1 โครงงาน
    - รางวัลที่ 3 จำนวน 3 โครงงาน
   ระดับจังหวัด
    - รางวัลที่ 1 จำนวน 1 โครงงาน
    - รางวัลที่ 2 จำนวน 2 โครงงาน
    - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 โครงงาน

งานฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ 8 มกราคม 2544 ผลการประกวด
    - รางวัลที่ 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ศึกษาการใช้เห็บประเมินความชุกชุมของสัตว์ป่า
    - รางวัลชมเชย มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การศึกษาไซยาไนด์ในพืช
    - รางวัลชมเชย มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ประสิทธิภาพของพืชในการตรวจสารพิษปลอมปนในอาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 53 จ.สมุทรสาคร วันที่ 24-26 มกราคม 2544 ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทการแก้ปัญหาการเกษตร มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การศึกษาวิธีเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงไรน้ำ

The 2001 Intel International Science and Engineering Fair ( ISEF 2001), San Josey, California, USA. May 4-12, 2001 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประสิทธิภาพของดินสอพองในการทำสีน้ำจากพืช รางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ปี 2543 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ไปประกวดที่สหรัฐอเมริกาในชื่อเรื่อง การใช้พืชท้องถิ่นและดินสอพองในการทำสีน้ำจากพืช (USE OF LOCAL PLANTS AND MARL IN MAKING SOLUBLE DYES)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี วันที่ 16-18 สิงหาคม 2544 ผลการประกวด
    - รางวัลที่ 1 สาขาชีวภาพ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ผลของพืชวงศ์หมาก (Arecaceae) ที่มีต่อพริกพันธุ์พื้นเมือง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออก ไปร่วมประกวดระดับประเทศ ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา วันที่ 15–18 ตุลาคม 2544

งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่18-20 ตุลาคม 2544 ได้รับรางวัลชมเชย สาขาชีวภาพ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ผลของสารสกัดจากพืชวงศ์หมาก (Arecaeae) ที่มีต่อเมล็ดพริกพันธุ์พื้นเมือง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเยาวชนสร้างสรรค์กับ SEIKO บริษัท เมืองทองไซโก จำกัด วันที่ 4 ธันวาคม 2544 เรื่อง การใช้สารสกัดจากพืชวงศ์หมากเพิ่มอัตราการงอกของพริกพันธุ์พื้นเมือง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพุทธโสธร วันที่ 7 ธันวาคม 2544 ผลการประกวด
    - รางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักดองผักจากภูมิปัญญาไทย    รางวัลที่ 1 ประเภทแก้ปัญหาสิงแวดล้อมในท้องถิ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เชื้อเพลิงเศษมะพร้าว ได้รับคัเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง-ภาคตะวันออก ครั้งที่ 54 จ. สระบุรี
    - รางวัลที่ 3 ประเภทแก้ปัญหาการเกษตร มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การศึกษาวิธีเพาะเมล็ดมะแว้งเครือ
    - รางวัลที่ 2 ประเภทแก้ปัญหาการเกษตร มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง สารเคลือบผิวมะนาวรักษาความสด

พ.ศ. 2545
ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 โครงงาน ผลการประกวด
   ระดับประเทศ
    - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 โครงงาน
    - รางวัลชมเชย จำนวน 3 โครงงาน
   ระดับภาค
    - รางวัลที่ 1 จำนวน 1 โครงงาน
    - รางวัลที่ 3 จำนวน 3 โครงงาน
   ระดับจังหวัด
    - รางวัลที่ 1 จำนวน 1 โครงงาน
    - รางวัลที่ 2 จำนวน 2 โครงงาน
    - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 โครงงาน

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2545 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันที่ 17-25 สิงหาคม 2545 ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ผลของการตัดกิ่ง ความลึก และมุมปักชำในวัสดุเพาะที่มีต่อการเจริญเติบโตของกิ่งชำ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ปี 2545 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วันที่ 18-20 สิงหาคม 2545 ผลการประกวด
    - รางวัลที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ เรื่อง การศึกษาวิธีการเพิ่มอัตราการงอกของมะแว้งเครือ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกไปประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เนื่องในงานประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 วันที่ 23-26 ตุลาคม 2545
    - รางวัลที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ เรื่อง การศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตไข่มดแดง
    - รางวัลที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ของสารดูแรนโทไซด์ที่มีต่อไมยราบยักษ์
    - รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ เรื่อง มหันตภัยไซยาไนด์ในพืช

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานฉลองครบรอบ 336 ปีของการศึกษาคาทอลิกไทย และ 100 ปีของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียลและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา วันที่ 28-30 สิงหาคม 2545 ผลการประกวด
    - รางวัลที่ 1 มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การใช้วัชพืชบางชนิดเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน
    - รางวัลขวัญใจมหาชน มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการเซนต์คาเบรียล เรื่อง การศึกษาวิธีเพิ่มผลผลิตไข่มดแดง

งานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 28 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ วันที่ 23-26 ต.ค. 2545 ได้รับ      - รางวัลที่ 1 สาขาชีวภาพ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การศึกษาวิธีเพิ่มอัตราการงอกของมะแว้งเครือ ได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ โครงการเยาวชนก้าวไกลกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Shin Camp) ปีที่ 2 พ.ศ. 2545 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 โครงงาน คือ มหันตภัยไซยาไนด์ในพืช และการศึกษาพฤติกรรมด้วงมะพร้าวเพื่อป้องกันและกำจัด

Add comment


Security code
Refresh