นางสาวกรองกาญจน์ การเนตร (ซ้าย) นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวฒาลิศส ทาศรีภู (ขวา) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี ผู้ศึกษาและทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำน้ำหมึกจากเปลือกผลไม้

ได้รับเชิญไปจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ณ สภาวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 เวลา 14.19-14.21 น. ซึ่งโครงงานนี้ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 31  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรางวัลยอดเยี่ยมในงานวันนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ โดยมีครูปิ่น ช่างทอง เป็นที่ปรึกษา

 

Add comment


Security code
Refresh