นางสาวกรองกาญจน์ การเนตร (ซ้าย) และนางสาวฒาลิศส ทาศรีภู (ขวา) นักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี ผู้ศึกษาและทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำน้ำหมึกจากเปลือกผลไม้ ตัวแทนภาคตะวันออก เข้าร่วมประกวดโครงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 31 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีครูปิ่น ช่างทอง เป็นที่ปรึกษา โครงงานนี้ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ

Add comment


Security code
Refresh