การประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ 2563

ครูปิ่น ช่างทอง ที่ปรึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี จำนวน 9 คน ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020) ตอน “ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อชุมชน” รอบที่ 2 นำเสนอผลงาน 3 ผลงาน โดยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2020)” ภายในมีกิจกรรมการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จากแนวคิดสู่ต้นแบบชิ้นงาน และร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ส่วนวันและสถานที่จัดงานยังไม่กำหนด ตามโครงการนี้โรงเรียนดัดดรุณีเป็นสถานศึกษาในความดูแลของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่วนความก้าวหน้าของการประกวดจะได้นำเสนอต่อไป

   
  

#1 รายงานโดย ครูปิ่น ช่างทอง 1-5-2563 20:44:44